The Head of the Organizing Committee and Conference Chairman

Sergey V. Shestakov

Vice-chairmen

Sergey G. Inge-Vechtomov

Vladimir K. Shumnyi

Igor A. Tikhonovich

Nikolay A. Kolchanov

Ludmila A. Bespalova

Nikolay K. Yankovsky

Academic secretary

Anton A. Nizhnikov