Chairman

Igor A. Tikhonovich

Vice-chairmen

Nikolay A. Kolchanov; Nikolay K. Yankovksy

Committee Members

Ludmila A. Bespalova

Valeriy P. Puzyrev

Konstantin G. Skryabin

Ilya A. Zakharov-Gezekhus

Alexandra Y. Dragovich

Vladislav V. Zinchenko

Alexander M. Kudryavtsev

Elena K. Khlestkina

Elsa K. Khusnutdinova